Pravidla soutěže:

 1. Pořadatelem soutěží (dále jen „soutěž“) je provozovatel webu Supermatka.cz na adrese www.supermatka.cz, případně některý z jeho partnerů.

 

 1. Soutěž probíhá v termínu specifikovaném na stránce soutěže.

 

 1. Společnou podmínkou účasti v soutěži je označení stránky Supermatka.cz a Malá máma na Facebooku jako „to se mi líbí“ pod vlastním profilem soutěžícího.

 

 1. Další podmínky soutěže jsou vždy specifikovány na stránce soutěže.

 

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo, vyřadit ze soutěže odpovědi, které nebudou odpovídat předmětu a rozsahu soutěžních otázek.

 

 1. Výhry budou výhercům odeslány do 3 týdnů ode dne vyhlášení výsledků soutěže, v případě, že v tomto termínu dodá výherce dodací adresu.

 

 1. Účast v soutěži a výhry není možné vymáhat právní cestou a výhry v soutěži není možné ani alternativně plnit v hotovosti. Soutěžící se soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhry v celkovém rozsahu a ani v jednotlivých případech v hodnotě vyšší nebo ve větším množství, než jaké určí pořadatel, ani nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní plnění. Pořadatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a soutěžící nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

 

 1. Pořadatel neručí za nedoručení či prodlení s doručením soutěžních e-mailů, komentářů nebo zpráv.

 

 1. Pořadatel neodpovídá za ztrátu nebo vadné doručení výherních zásilek výhercům.

 

 1. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovenínáhrady.

 

 1. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby mladší 18 let.

 

 1. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a souhlas se zpracováním osobních údajů. Pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech pořadatele po dobu 5 let od skončení této soutěže.

 

 1. Pořadatel tímto informuje každou osobu, která poskytla v soutěži své osobní údaje ke zpracování, o jejích právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že každá taková osoba má právo přístupu k těmto údajům a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z ust. § 11 a § 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv písemnou formou na adresu sídla organizátora odvolán.